این مجتمع تولیدی بنا به احتیاج مشتری خصوصا استان مازندران به عنوان قطبپرورش ماهی کشور منطبق با معیارهای علمی و با بهره گیری از تجارب مهندسین خودی مبادرتبه طراحی و ساخت دستگاه های هواده پرورش ماهی اسپلش و فورس نموده .

 

 

 

 

 

 

 

ادامه مطلب...

این مجتمع تولیدی بنا به احتیاج مشتری خصوصا استان مازندران به عنوان قطبپرورش ماهی کشور منطبق با معیارهای علمی و با بهره گیری از تجارب مهندسین خودی مبادرتبه طراحی و ساخت دستگاه های هواده پرورش ماهی اسپلش و فورس نموده .

ادامه مطلب...
Previous
بعدی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

havadeh.ir

سوپر اسپلش

نامه الکترونیک چاپ PDF

این مجتمع تولیدی بنا به احتیاج مشتری خصوصا استان مازندران به عنوان قطبپرورش ماهی کشور منطبق با معیارهای علمی و با بهره گیری از تجارب مهندسین خودی مبادرتبه طراحی و ساخت دستگاه های هواده پرورش ماهی اسپلش و فورس نموده .

گواهینامه ها

نامه الکترونیک چاپ PDF